• YARIM ALTIN
  1.580,00
  % 1,13
 • AMERIKAN DOLARI
  8,6580
  % 1,42
 • € EURO
  10,1795
  % 0,81
 • £ POUND
  11,9093
  % 0,72
 • ¥ YUAN
  1,3359
  % 1,24
 • РУБ RUBLE
  0,1188
  % 0,59
 • BITCOIN/TL
  413954,383
  % 0,46
 • BIST 100
  1.419,43
  % 0,10

Enerji Verimliliği ve Uygulamaları

Enerji Verimliliği ve Uygulamaları

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Finansagi.com Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

 • Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasını hedefler.
 • İleri düzeyde teknik fizibilite çalışmaları gerektirebilir.
 • Aynı işlevi yerine getirmek için daha az enerji tüketen teknolojilere yatırım yapmayı gerektirir.
 • Kullanılan cihaz ve elemanlar üzerinde odaklanır.
 • Enerji tüketimini dolayısıyla tüketimden kaynaklanan emisyon salınımını ve maliyetleri azaltır.

ENERJİ ve ENERJİ KAYNAKLARI

Maddede var olan; potansiyel, kinetik, ısı, ışık, elektrik, kimyasal, nükleer ve ses çeşidinde bulunan iş yapabilme yeteneğidir.

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 • Hidrolik
 • Güneş
 • Rüzgâr
 • Biokütle
 • Jeotermal
 • Dalga
 • Gelgit

Fosil Enerji Kaynakları

 • Kömür
 • Doğal Gaz
 • Petrol
 • Nükleer (uranyum vb. yakıtlar)

DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada; Nüfus, GSYİH Büyüme Oranı ve Birincil Enerji Talebi Projeksiyonları;

Birincil Enerji: Petrol, doğal gaz, kömür, odun gibi doğrudan tüketilebilen ve herhangi bir enerji dönüşümüne girmemiş enerji kaynaklarıdır.

Nihai Enerji: Birincil kaynaklardan kullanılabilir formlara dönüştürülen; elektrik, fuel oil, mazot gibi enerji tipleridir. Bu kaynaklar elde edilirken termik santraller, rafineriler gibi tesislerde dönüşüm kayıpları oluşmaktadır.

TEP: Ton Eşdeğer Petrol – 10 milyon kcal karşılığı enerji birimidir.

DÜNYADA FOSİL YAKIT ÖMÜRLERİ

Dünyada Fosil Yakıt Ömürleri

Dünyada Fosil Yakıt Ömürleri

Uluslararası Enerji Ajansı: 2016 – 2040 yılları arasında; Dünyada 66,5 trilyon dolar enerji yatırımı yapılması beklenmektedir.

Dünya Enerji Yatırımları

Dünya Enerji Yatırımları

TÜRKİYE’ DE GENEL ENERJİ DURUMU

Türkiye' de Genel Enerji Durumu

Türkiye’ de Genel Enerji Durumu

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji Döngüsü

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANIMLARI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA:

Ekonomik refah, çevresel ve sosyal sorumluluk ekseninde gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanaklarına engel olmaksızın bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma sağlamaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI

 • Enerji maliyetlerinin ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemesi
 • Enerji arz güvenliğinin sağlanması
 • Dışa bağımlılığın azaltılması
 • Enerji tüketiminden kaynaklanan emisyon salınımlarının azaltılması
 • İklim değişikliği ile etkili mücadele
 • Konfor ve üretim kalitesinin korunması ve rekabetçi gücün artırılması

ISIL ENERJİ

 • Isı kayıplarını önleyerek %50 ye varan oranlarda tasarruf sağlamak mümkün olabilmektedir.
 • Binalardaki Isı yalıtımının, kapı ve pencerelerin standarda uygun olmaması, hava sızıntılarının önlenmemiş olması, ısı köprüleri ve verimsiz ısıtma elemanlarının kullanımı yazın soğutma için harcanan elektriğin, kışın ısınma amaçlı tüketilen yakıtın artmasına yol açacaktır.

ELEKTRİK ENERJİSİ

Elektrik Enerjisi İletimi ve Kayıpları

Elektrik Enerjisi İletimi ve Kayıpları

ENERJİ TASARRUFU

Enerji kayıplarının önlenmesi, her türlü atığın değerlendirilmesi veya geri kazanılması veya yeni teknolojiler ile enerji verimliliğinin artırılması yoluyla enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

 • İsrafı önlemek.
 • Kullanıcı alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesine ihtiyaç duyar.
 • Genellikle yatırım gerektirmeyen veya bakım onarım işletme maliyetleri gibi düşük yatırımlar gerektiren tedbirleri kapsar.
 • Kullanıcıların tüketim alışkanlıklarına odaklanır tespiti için iletişim becerileri önem kazanır.
 • Enerji tüketimini dolayısıyla tüketimden kaynaklanan emisyon salınımını ve maliyetleri azaltır.

ENERJİ YÖNETİCİSİ

 • Endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve
  • Enerji yöneticisi sertifikasına ve/veya
  • Eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişidir.
 • 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu ve ikincil mevzuatı çerçevesinde tanımlanan görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 • Çalıştığı Bina veya İşletmede verimlilik artırıcı tedbirler ve projeleri uygulamak suretiyle,
  • Enerji tüketimini azaltılmasında,
  • Bilinç düzeyinin artırılmasında,
  • Çevresel olumsuzlukların azaltılmasında,
  • Parasal açıdan kazanç sağlanmasında,

Aktif rol alır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ

 • Genel Müdürlüğümüz veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen ticari şirketlerdir.
 • 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu ve ikincil mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.
 • Müşterilerine verimlilik artırıcı tedbirler ve projeleri hazırlamak ve uygulamak suretiyle,
  • Enerji tüketimini azaltılmasında,
  • Bilinç düzeyinin artırılmasında,
  • Çevresel olumsuzlukların azaltılmasında,
  • Parasal açıdan kazanç sağlanmasında,

Aktif rol alır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan;

 • Bilgi toplama,
 • Ölçüm,
 • Değerlendirme ve raporlama

Aşamalarından oluşan çalışmaları ifade eder.

5627 Sayılı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU:(2 Mayıs 2007)

Amaç: Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

Kapsam:

 • Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması
 • Toplum genelinde enerji bilincinin geliştirmesi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ (2012-2023):

Ana Hedef: 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması.

STRATEJİK AMAÇLAR

 • Sanayi ve hizmetler sektöründe enerji yoğunluğunu ve kayıplarını azaltmak,
 • Binaların enerji taleplerini ve karbon elemanlarını azaltmak,
 • Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak,
 • Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak,
 • Motorlu taşıtların fosil yakıt tüketimini azaltmak, toplu taşımayı artırmak,
 • Kamu kesiminde enerjiyi etkin ve verimli kullanmak,
 • Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek, ileri teknoloji kullanımını ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak, kamu dışında finansman ortamları oluşturmak.

SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜ HEDEFLERİ

 • Sanayi sektöründe enerji yoğunluğunu 10 yıl içinde en az %10 düşürme hedefi,
 • Bakanlık Finansmanı ile sektörü temsil eden belli alt sektörlerde enerji etütleri yapılması,
 • Enerji Yönetimi Sistemi kurmakla yükümlü işletme ve binalar kamu ile ilişkilerinde ISO 50001 Standardının istenmesi,
 • Yılda beş bin (5.000) TEP üzerinde enerji tüketen işletmelerde ve kullanım alanı yirmi bin metrekarenin (20.000 m2) üzerinde olan ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda enerji etütlerinin periyodik olarak yapılması ve eylem planları hazırlanması,
 • Azami yıllık ısı değerleri ve CO2 emisyon limitlerinin belirlenmesi ve limitleri geçenlere yapı izni verilmemesi, CO2 limitini geçenlere idari yaptırım getirilmesi,
 • Kullanım alanı 10.000 m2 ve üzeri Ticari binalar ve lüks konutlar için sürdürülebilirlik Sertifikası istenmesi,
 • Enerji Verimliliği Kanununun yürürlük tarihinden önce ruhsat almış konutlarda; ısı yalıtımının, verimli ısıtma ve soğutma sistemlerinin vergi düzenlemeleri ile özendirilmesi,
 • Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünün AB uygulamalarına paralel olarak yapılması.

ELEKTRİK SEKTÖRÜ HEDEFLERİ

 • 2023 yılına kadar, ülke genelindeki kömürlü termik santrallerin ortalama toplam çevrim verimlerini yüzde kırk beşin (%45) üzerine çıkartılması,
 • 2023 yılına kadar, elektrik enerjisi yoğunluğunu en az yüzde yirmi (%20) azaltma.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ HEDEFLERİ

 • Yolcu veya yük taşıyan küçük araçların CO2 salınımına ilişkin AB direktifleri doğrultusunda kriterleri karşılaması,
 • Taşıt araçlarında çevreci vergileme rejimine geçilmesi,
 • Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, ulaşım ana planları hazırlanarak yürürlüğe konulması,
 • Karayolu taşımacılığının toplam taşımacılık içindeki payının azaltılması,
 • Akıllı ulaştırma sistemlerinin yaygınlaştırılması.

KAMU SEKTÖRÜ HEDEFLERİ

 • Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde yıllık enerji tüketiminin 2023 yılına kadar yüzde yirmi (%20) azaltılması,
 • Enerji kullanımı olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde Bakanlık tarafından belirlenen asgari verimlilik kriterlerini sağlamayanların satın alınmaması veya yapılmaması,
 • Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde enerji etütleri yapılarak verimlilik artırıcı projelerin hazırlanması, bakım onarıma ilişkin bütçe ödeneklerinin öncelikle bu projeler için kullanılması,
 • Kamu kuruluşlarında ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar kademeli olarak tasfiye edilmesi,
 • Kamu kesimine ait bina ve tesislerde verimlilik artırıcı uygulamaların Enerji Performans Sözleşmeleri ile gerçekleştirilmesi.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİ-2002’ den itibaren

Evsel cihazların enerji tüketimini, performansını ve ürünlerin diğer başlıca özelliklerini tüketicilere doğru ve karşılaştırılabilir şekilde sağlamak amacıyla tasarlanmıştır, enerji performansını gösterir belgedir.

Ev Aletleri Enerji Etiketi

Ev Aletleri Enerji Etiketi

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28 Nisan 2017 tarihli ve 30051 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 • Alım-satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesinin (EKB) aranması şartı 02.05.2017 tarihinden 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir.
 • Isı yalıtım (mantolama) uygulamalarının kontrolsüz, gelişi güzel ve uygun olmayan şartlarda yapılmasının önlenerek, standartlara ve mevzuatlara uygun yapılmasını sağlanmak amacıyla bu uygulamaların ne şekilde yapılacağını belirten ve yetkili firma ile yapı sahibi arasında imzalanacak olan standart sözleşme şartlarına göre yapılması şartı getirilmiştir.
 • Aşırı enerji tüketerek ülkemizin toplam enerji tüketiminde büyük rol oynayan, 2000 m2 üzerindeki büyük hastaneler, oteller, yurtlar ve spor merkezleri gibi konut harici binaların merkezi sıhhi sıcak su sisteminin güneş enerjisi ile (Güneş enerjili sıcak su sistemleri) ile desteklenmesi zorunluğu getirilmektedir.
 • Yeni binalar için; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.
 • Mevcut binalar için; enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.
 • Ayrıca mevcut binalar için; aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek veya tüzel hukuk kişileri de, bu şartların sağlandığının ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi üzerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi vermeye yetkilendirilir:
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip olmak.
 • Enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulundurmak.
 • Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurmak.
 • Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına sahip olmak.

Enerjinin insan ilişkisi, çevre, yaşam ve madde konularında daha fazla makaleyi Finansagi.com adresinde bulabilirsiniz.

Siz enerji verimliliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıda bulunan yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

https://finansagi.com/ Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin.